กรุณา Login เพื่อเข้าระบบ

Emp ID :เช่น รหัสพนักงานบนบัตร 1122 ใส่เป็น 1122
รหัสพนักงานบนบัตร 1074 ใส่เป็น 1074

Password :เช่น เกิดวันที่ 3 กันยายน 2504ใส่เป็น 03/09/1961
เกิดวันที่ 29 ตุลาคม 2521 ใส่เป็น 29/10/1978
 
 
 
IP Address :100.28.2.72